ISKAT.COM POSXTA.COM CXAT.COM IGOROD.COM SLOVIO.COM SMS BRONA PANSLAVIA.COM

bt-pansl.gif (872 bytes) Home    bt-pansl.gif (872 bytes) Domo    bt-pansl.gif (872 bytes) Linkis     bt-pansl.gif (872 bytes) Histor

 3mounts1.gif (6450 bytes) DUNAVIA - DUNAVJU SLAVIS - SLAVJU DUNAVJU CIVILIZACIA - DUNAVJU JAZIKA - DUNAVJU PISANIE - KOLEBAK OM CIVILIZACIAS I VIDUMANIE PISANIEF - DUNAVJU LESJU LUDIS

3mounts1.gif (6450 bytes) DANUBIA - DANUBIAN SLAVS - SLAVONIC DANUBIAN  CIVILIZATION - DANUBIAN LANGUAGE - DANUBIAN WRITING - CRADLE OF CIVILIZATIONS AND INVENTION OF WRITING - DANUBIAN FOREST PEOPLE

To es bezsporju historju fakt zxe sovremju Europanis (negda imenitju Indo-Europanis) es potomkis om Dunavju Slavis (negda imenitju Dunavju Lesju Ludis). Odnakuo to es bezsporju fakt zxe vse Europju jazikas originijut iz odnakju jazika, jazika om Dunavju Slavis.

Sxto es i gde es Dunavia, gde es mesto rodenief om dnesju Europanis i om vse civilizacias? Serdce om Dunavia es Dunavju basen i oblast kruguo reka Dunav, ktor kritijt dnesju Bavaria, Austria, Slovakia, Panonia, Madaria, Slovenia, Hrvatia, Serbia, Cxornju Gora, Bosnia, Hercegovinia, Macedonia, Albania, Bulgaria, Rumania, Podkarpatia, Moldovia. No distribucia Dunavju Slavifs bil mnoguo bolsxju cxem to. Dunavju Slavis es originju Europanis, i do Romju doba oni domovili tozx vo celoju Severju Italia, Austria, Sxveicaria, Germania, Polakia, Ukrainia, Belarusia, i Rusia.

Cxitaj bolsx o histor om Dunavju i inju Slavis tugde: bt-pansl.gif (872 bytes) Histor

Dnesju jazika om Dunavju ludis: bt-pansl.gif (872 bytes) Slovio

It's an undisputed historical fact that the current day Europeans (sometimes called Indo-Europeans) are all descendants of the Danubian Slavs (sometimes called the Danubian Forest People). Equally, it is an undisputed fact that all European Languages originate from the same common language, the language of the Danubian Slavs.

What is and where is Danubia, where is the birthplace of modern Europeans and of all civilizations? The heart of Danubia is the Danubian basin and the region along the river Danube, which covers today's Bavaria, Austria, Slovakia, Panonia, Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Albania, Bulgaria, Romania, Transcarpathia, Moldova. However the distribution of the Danubian Slavs was much wider than this. The Danubian Slavs are the aboriginal Europeans, and up to the Roman times they also inhabited all of Northern Italy, Austria, Switzerland, Germany, Poland, Ukraine, Belarus, and Russia.

Read more about the history of the Danubian and other Slavs here: bt-pansl.gif (872 bytes) History

Modern day language of the Danubian People: bt-pansl.gif (872 bytes) Slovio

LINKIS / LINKS:
http://www.wildfiregames.com/0ad/pages/noric.shtml
http://www.niagara.com/~jezovnik/
http://www.thezaurus.com/sloveniana/venetic_culture.htm
http://www.unet.com.mk/ancient-macedonians-part2/pronaogac-e.htm
http://www.dr-savescu.com/history/sumer-e.html
http://members.tripod.ca/~vmroradko/vardar-3.html
http://www.geocities.com/Athens/Forum/9253/rus.html
http://users.ox.ac.uk/~tayl0010/slovaklit.htm
http://www.elis.sk/hum/full/hum197b.pdf
http://www.shsu.edu/~his_ncp/Ramapp1.html
http://www.yale.edu/yup/chapters/071132chap.htm
http://www.angelfire.com/tx5/texasczech/Slav%20Origins/Overview.htm
http://www.russia.com/forums/showthread.php3?threadid=9568&pagenumber=3
http://www.imninalu.net/2history03.htm
http://www.wikipedia.org/wiki/Proto-Indo-Europeans
http://omniglot.com/
http://www.ancientscripts.com/
http://www.unet.com.mk/ancient-macedonians-part2/spomenici-e.htm
http://www.angelfire.com/country/veneti/
http://public.kubsu.ru/~usr02898/slavonic.htm
http://members.tripod.com/~Groznijat/pb_lang/index.html
http://www.unet.com.mk/ancient-macedonians/index.html
http://www.atti.info/runics.htm
http://www.arild-hauge.com/eindex.htm

http://www.imninalu.net/2history03.htm
- The Greek historian Procopius praises the Venedians by their lifestyle, saying that "They are not ruled by one man, but since ancient times they have lived in a democracy.
- Evident connection of the ancient Slavs with Mesopotamia, for example, the Slavic weights and measures system is based upon the Babylonian (or the other way around?). Another interesting detail is that an ancient apocryphal Hebrew book, the "Secrets of Henokh", was preserved only in the Slavic version.

TRY ALSO THESE WORDS IN THE SEARCH ENGINES:
origin writing slav danubian language etruscan venetian

 

3mounts1.gif (6450 bytes)Vopros: Li znate sxto simbolijt tut starju Slavju simbol so tri goras? Alpis, Karpatis i Rodopis?  Tri goras (ili tri goraju oblastis) ktor es granc om Dunavju basen?

 

By the way, do you know about discoveries of Prof. Chudinov? He very recently proved for certain existence of pre-Cyrillic Slavic written language and deciphered inscriptions in it. The earliest written language of Slavdom happens to be syllabic runic alphabet! One of the most sensational facts is that Chudinov discovered such writings as a part of petroglyphs for as far as Upper Palaeolith. So, to this time the most ancient writings in the world are the ones in Russian (Slavic, for the Upper Palaeolith all phrases consist of pure stems) and they are dated by 30 000 B.C.
Link to Prof.Chudinov:  www.auditorium.ru/aud/pers/person.php?id=6360

syllab01.jpg (16931 bytes)
The Slavic syllabic writing syllabarium

Nikita

 

(sleditsju statia vo Slovakio) (following article in the Slovak language)
(1) Danubia, Carpatho-Danubians - Dunajská kotlina ležala Praslovanom v ceste, ked sa šírili do Európy - severná cesta. Južná cesta viedla cez Stredomorie. Európu a Blízky Východ považujem za kotol, v ktorom došlo k miešaniu Praslovanov (zjednodušený popis: malí, svetlí) a Ázijcov (veľkí, tmaví) a k vzniku rôznych zmiešaných typov, napr. Mediterraneans (malí, tmaví) a ich severnej odnože - Nordics (veľkí, svetlí), ktorí sa vyvinuli pravdepodobne práve v Dunajskej kotline. Týchto miešancov teória o Slav-Carpatho-Danubians považuje za Praslovanov, ktorí sa potom mali rozšíriť ako Árijci na juh a východ. Myslím si, že je to omyl. Nech je to kdekoľvek, najprv prišli tam Praslovania ako prví roľníci, vytvorili základy civilizácie. Potom prišli lovecké kmene (Árijci - vznešení ľudia, nadľudia) a začali im vládnuť a vo väčšine prípadov ich vykorisťovať. Došlo k miešaniu, vznikli napr. Nordics (Carpatho-Danubians) a tí sa začali šíriť ako dobyvatelia po svete, avšak v podstate opačným smerom ako Praslovania. Ak aj prišli Nordics (Carpatho-Danubians) do Mezopotámie a založili tam prvý štát Sumer, civilizácia (Praslovanov, prvých roľníkov) tam prekvitala už cca 5000 rokov, aj s praslovanským písmom, ktoré bolo potom využité pri vývoji klinového písma. Toto je jednoduchšie vysvetlenie, prečo sa v starovekej Mezopotámii nachádzajú prvky kultúry podobnej tej v Dunajskej kotline. Slovania neprišli do Mezopotámie z Európy pred rokom 3000 pred Kristom, ale Slovania prišli do Európy z Blízkeho Východu podľa rôznych autorov 7000 až 3000 rokov pred Kristom. Zásadne oddeľujem Slovanov a Árijcov. Bližšie pozri bod 2.3.

(2) Internetové odkazy - odkaz: napr. http://www.wikipedia.org/wiki/Proto-Indo-Europeans   a iné Myslím, že sú užitočné, lebo pomáhajú čitateľovi získať širší rozhľad o problematike pôvodu Slovanov, indoeuropských jazykov a vôbec europeidnej rasy. Má možnosť poznať a porovnať rôzne názory, i protichodné. Odkazy na starobylé abecedy, teórie pôvodu písma, starobylé nápisy atď. sú užitočné.

(2.1) o Indoeurópanoch - ja tvrdím, že boli až po Praslovanoch, resp. sú to ich miešanci s prisťahovalcami z Ázie, prip. na juhu pomiešaní ešte okrajoo s negroidnými domorodcami. Mnohí vedci a výskumníci sa snažia hľadať indoeurópsku pravlasť, temer každý ju určuje niekde inde. Podľa mňa by mali hľadat slovanskú pravlasť, čím by sa zúžil možný výber pravlasti.

(2.2) o lúštení etruských a iných starobylých nápisov - odkaz: napr. http://omniglot.com/  , http://www.ancientscripts.com/  a iné

V odkazoch bolo uvedených niekoľko spôsobov lúštenia etruského písma. V čom vidím problém?

(2.2.1) Lúštitelia považujú písmo za etruské, ale ono nie je etruské, ale ľudové, ktorým sa písalo všade, len sa odlišovalo podľa uzemí, tak ako sa odlišujú nárečia slovanského jazyka (Balkán, Italia, Dunajská kotlina, Rus, Škandinávia atď.).

(2.2.2) Nepoznajú nápisový jazyk, t. j. materinský jazyk, ktorým autor písal. Tým nevedia oddeliť jednotlivé slová textu (text býva často súvislý, plynulý), tým môžu vzniknúť desiatky verzií lúštenia jedného textu. Antonín Horák (Sources) sa rozhodol pre slovančinu a zrazu staroveke nápisy (nielen etruské) byť zrozumiteľné. Pritom si nestanovil vopred, o čom majú nápisy hovoriť, čo má byť ich obsahom (bohovia, hrdinovia, králi, mýty, bájky, historické kmene, národy atď.), ale nechal ich "rozprávať" samé; o ich obsahu (každodenný život obyčajných ľudí) bližšie pozri Chapter 13.1 (Part I). V etruských textoch Slovania Etruskov volali jednoducho "Turci, Turčíni" z E-t(r)ur-sci, vyznavači kultu v podobe býka, tura.

(2.3) Macedónsko - odkaz: http://www.unet.com.mk/ancient-macedonians-part2/spomenici-e.htm  
Čo sa týka Macedónska, resp. Balkánu, potvrdzuje sa to, že prvi roľnící (Praslovania) prišli do Európy cez Balkán. Tam sa nachádzajú najstaršie nápisy v Európe. Antonín Horák sa nezaoberal týmito nápismi (z oblasti Vinča a i.), neviem povedať, či sú praslovanské. Viem len, že sa tam objavujú približne v čase príchodu prvých roľníkov na Balkán, teda logicky (nie jazykovedne) by mohli byť praslovanské. Niektorí autori sa snažia Praslovanom pripisovať autorstvo védskej kultúry a sanskritu. Myslím, že je to zmiešaná kultúra s Árijcami (Ázijcami) umiestnenými spoločensky hore (šľachta) a Praslovanmi dole (ľud), pričom sa navzájom ovplyvňovali. Preto sú v sanskrite slovanské slová, preto niektoré mená bohov védskej literatúry su slovanského pôvodu atď. Slovania a ich predkovia nie sú autormi árijských bájok, rozprávok a "vedomostí" (i ked ich prepisovali ako pisári), ktoré len málokto využil v praktickom živote, avšak sú autormi takých vynálezov ako poľnohospodárstvo, remeslá, písmo, koleso... A je tu časový rozdiel, Árijci prišli do Indie zo severo-západu podobne ako Praslovania (Praslovania z pravlasti medzi Kaukazom a Pamírom), ale o asi 5000 rokov neskôr. Slovania sa nesťahovali spolu s Árijcami, ale na nich v Indii (spolu s čiernymi domorodcami) "čakali" 5000 rokov. Opakujem, že oddeľujem Slovanov a Árijcov.

(2.4) Veneti od Jozefa Šavliho et al. (Unsere Vorfahren die Veneter, 1988) - odkaz: http://www.angelfire.com/country/veneti/  
Je to niečo podobné ako v bode 1 a 2.3. Podľa mňa sa vlastne sústreďuje na západnú vetvu Slovanov (europeidnej rasy) a jej členov nazýva Venetmi.

(2.4.1) Antonín Horák tvrdí, že Veneti sú len jedným z mnohých názvov pre to isté etnikum - Slovanov. Slovanský jazyk sa vyvíjal a tak sa vyvíjalo aj ich pomenovanie.

(2.4.2) Západní Slovania su len jednou z troch mohutných vetiev Slovanov, popri východnej a južnej.

(2.4.3) Ako som už písal, títo autori sa zaoberajú relatívne nedávnou históriou, najviac 4000-5000 rokov pred Kristom. Avšak, ak je pravdou, že neolitická revolúcia začala už 10 000 rokov pred Kristom, potom ich teórie nevychádzajú z pôvodného stavu, ale neskoršieho pomiešaného a zdeformovaného stavu. Slovania su európski autochtóni, prišli sem ako prví roľníci a sú tu dodnes, pred Árijcami a vôbec pred akýmikoľvek vládnucími kmeňmi (napr. pred Sumermi, ktorí na zemi založili prvý štát po zlomovom bode nazývanom Noe, pred Skýtmi, Sarmatmi, Grékmi, Keltmi, Rimanmi, Germánmi a i.). Slovania fungovali ako základňa v období Hallstattskej alebo Laténskej kultúry (s keltskou, germánskou či rimanskou šľachtou). Na druhej strane, Hallstattská alebo Laténska kultúra sú v porovnaní so starobylosťou Slovanov udalosti, ktoré sa stali len včera. Alpy boli slovanské nielen pred 2800 rokmi, ale boli slovanské pred 5000 rokmi a boli slovanské pred 7000 rokmi. Užitočnée na práci Jozefa Šavliho je, že dokazuje slovanský pôvod Nemcov, Francúzov, Britov, Talianov, Škandinávcov, tým že objavuje v ich kultúre (toponymia, lexika, spoločenské zriadenie a pod.) slovanský živel. To isté platí o autoroch ostatných štúdií zaoberajúcich sa Dunajskou kotlinou, Balkánom, Malou Áziou, Blízkym Východom, Ukrajinou či južným Ruskom.

(2.5) Skýti, Sarmati a ďalší od Sergeja Rjabčikova - odkaz: http://public.kubsu.ru/~usr02898/slavonic.htm
Je to niečo podobné ako v bode 1, 2.3 a 2.4.

(2.6) Starobylé bulharské nápisy od Petra Dobreva - odkaz: http://members.tripod.com/~Groznijat/pb_lang/index.html  
Pozri bod 1, 2.3 a 2.4.

(2.7) Jazyk a písmo dávnych Macedónčanov od Vasila Iljova - odkaz: http://www.unet.com.mk/ancient-macedonians/index.html  
Pozri bod 1, 2.3 a 2.4.

(2.8) Rúnové nápisy v Maďarsku spracované Attilom Ferenczom - odkaz: http://www.atti.info/runics.htm
Pozri bod 1, 2.3 a 2.4.

(2.9) Vikingské rúnové nápisy od Arild Haugeho - odkaz: http://www.arild-hauge.com/eindex.htm  
Pozri bod 1, 2.3 a 2.4. A tak ďalej.

 

More searches of the Slavic history and origins Author: R.D. (Russia)

What we may discover is that our nation has deeper cultural and industrial roots than we think - and some Russian scientists (archeologists and linguisticists) try to "re-develop" these ideas. For example, L. Gumiliov and N. Trubacxov made lots of important things for Slavic idea. But thousands of years of germanic domination did bad things. Now the ancient Slavic roots are just forgotten by most Slavic people. And this is just the part of "Drang nach Osten".

And what I want to say more... Many, many years ago (most Slavic scientists say that it was in 3-rd millenium BC) the first Slavic patriarch Orij (or Arij) brought his nation from Penjub (Five rivers place). He had three sons - Kij, Sxcxek and Horiv - and a daughter - Libedj. These heroes lead their people further to Europe, and then Kij founded a city at the banks of Dnepr. The city was with his name - the city of Kij, or simple Kijev. The people lived around the great "Kijev grad". But than the king of gotts (old germans) Germanarix wanted Libedj as his wife, and his warriors stoled the girl. But the honorable Slavic girl choosed deaths but no shame. And the three brothers took their swords and went to revenge. They killed Germanarix. But after they returned to Kijev, they can't live together, because the family was broken already. And Sxcxek and Horiv took their people and went further to West and South. Kij stayed back in Kijev. So three pride tribes of Slaves were established - East-Slavs (branch of Kij), West-Slavs (branch of Sxcxek - not the ethnic name of Czechs) and South-Slavs (branch of Horiv - note the ethnic name of Croats).

 

PANSLAVIA Panslavia